Get Adobe Flash player
The official site of the project's partner

postheadericon IPI participation

No translation.

W ramach projektu ITSOA IPI PAN jest odpowiedzialna za następujący obszar badawczy: Metody automatyzacji kompozycji aplikacji i procesów biznesowych

Rozwój sieci komputerowych umożliwia powszechny dostęp do usług bizneso­wych oraz usług świadczonych przez administrację publiczną, w wyniku czego proces świadczenia usług jak i korzystania z nich ulega znacznym zmianom w zakresie: oferowania usługi, wyboru usługi, negocjacji warunków usługi oraz sposobów realizacji usługi. Barierą dalszego rozwoju rynku usług jest niedoskonałość mechanizmów automatyzacji procesów biznesowych związanych ze świadczeniem usług. Dotyczy to zarówno współpracy między partnerami biznesowymi (tzw. B2B), jak i styku partnerów biznesowych i administracji publicznej (tzw. B2G). Przykładami takich złożonych transakcji może być zatwierdzanie wniosków kredytowych, realizacja nietypowych zamówień, dla których należy dynamicznie zestawić łańcuch dostaw, a nawet zwykłe transakcje kupna, dla których trzeba dynamicznie zrealizować płatność oraz transport. Transakcje biznesowe często muszą być integrowane z procesami postępowania administracyjnego, np. zadanie realizacji inwesty­cji wymaga otrzymania pozwolenia na budowę od lokalnej administracji.

Automatyzacja procesów biznesowych jest obecnie jednym z najpoważniej­szych wyzwań w technologiach informacyjnych i determinuje w dużym stopniu dalszy rozwój gospodarczy. Istniejące rozwiązania (np. EDI i ebXML), nie są powszechne przyjęte, a ich wdrożenie napotyka na szereg problemów. W rezultacie powstają niezależne rozwiązania technologiczne, często zamknięte i ograniczone do specyficznych dziedzin zastosowań i specyficz­nych procesów biznesowych. Ostatnie prace konsorcjów (patrz The OASIS Business Process TC1, oraz The Workflow Management Coalition2) zajmujących się standardami dotyczącymi automatyzacji procesów biznesowych wskazują, że ciągle są problemy ze zrozumieniem, czym jest proces biznesowy, z jego formalnym zdefiniowaniem, oraz metodami tworzenia takich procesów. Jest więc pole do prowadzenia zarówno badań jak i proponowania nowych rozwiązań w tej dziedzinie.

Usługa biznesowa jest rozumiana jako modularna aplikacja posiadająca interfejs komunikacyjny, za pomocą którego możliwa jest zarówno aranżacja warunków wykonania, jak i samo wykonanie funkcjonalności dostarczanej przez tę usługę. Architektura SOA przewiduje istnienie repozytoriów usług, w którym dostawca usługi publikuje jej interfejs, by potencjalny zlecający mógł ją odszukać. Zanim dojdzie do skorzystania z usługi może być konieczna komunikacja nią w celu uzgodnienia szczegółów jej wykonania (np. formatu danych wejściowych). Końcowym etapem jest wywołanie usługi. Jeśli to wywołanie jest częścią szerszego procesu, w którym występują również inne usługi, wówczas jest ono składową rozproszonej transakcji realizowanej w tym procesie. W heterogenicznym i otwartym środowisku SOA wspomniane procesy komunikacyjne muszą opierać się na standardowych protokołach.

Technologia do automatycznej kompozycji usług w procesy biznesowe obejmuje następujące aspekty: 

  • model dziedziny zastosowania (ontologia) dla specyficznej dziedziny biznesowej. Występuje tu ścisły związek z obszarem tematycznym OB6,
  • formalny język opisu modelu (ontologii) do definiowania zadań i interfej­sów usług,
  • repozytorium usług do automatycznej publikacji i wyszukiwania usług opartych na semantycznym opisie funkcjonalności usług. Występuje tu ścisły związek z obszarem tematycznym OB6,
  • podstawowe protokoły do realizacji procesów publikacji usług, wyszukiwania potrzebnych usług, uzgadniania warunków wykonania pojedynczej usługi i następnie jej wywołania. W procesie tym musi być zapewniona zgodność nie tyle składniowa, ale i semantyczna ‑ by komunikujące się strony rozumiały zawartość przesyłanych wiadomości,
  • protokoły do kompozycji usług, w tym do realizacji procesów planowania wykonania zadania ‑ aranżacji usług w workflow. Także i tutaj protokoły te muszą zapewniać semantyczną zgodność. Protokoły te muszą również uwzględniać bezpieczeństwo i transakcyjność, co ma ścisły związek z obszarem tematycznym OB2,
  • usługi złożone i instytucja „brokera” jako wirtualnej usługi luźno integrującej zbiór elementarnych usług,
  • monitorowanie, zarządzanie i gwarancja jakości usług. Występuje tu związek z obszarem tematycznym OB7,
  • interfejsy dla użytkowników generujących zadania do wykonania, oraz interfejsy dla wykonawców usług do podłączania usługi do systemu poprzez definiowanie interfejsu usługi oraz jego publikacji w repozytorium. Interfejsy te nie są jawnie wyspecyfikowane w SOA, lecz są niezbędne dla funkcjonowania systemu opartego na SOA. Występuje tu ścisły związek z obszarem tematycznym OB3.

Ontologia, język opisu, oraz protokoły wymienione w powyższych aspektach zostaną opracowane na poziomie specyfikacji. Proponowana architektura implementacyjna zakłada podział jądra systemu na następujące moduły: Dictionary implementującego język opisu usług, InfoService implementujące­go repozytorium usług, Serwera Zadań (reprezentującego klientów zlecają­cych zadania do wykonania) i Serwera Usług reprezentującego usługi. Dodatkowym modułem będzie Broker, którego zadaniem jest dynamiczne tworzenie wirtualnych usług, w odpowiedzi na aktualne zapotrzebowanie na takie usługi w systemie. Instancje tych modułów mogą i powinny występować wielokrotnie w jądrze systemu; co więcej mogą być one heterogeniczne. Współdziałanie pomiędzy heterogenicznymi modułami ma być zapewnione przez podstawowe protokoły do komunikacji z usługami oraz do kompozycji usług.

Podsumowując – w ramach obszaru tematycznego OB4 kierowanego przez IPI PAN zostanie opracowana eksperymentalna technologia do kompozycji usług biznesowych w złożone procesy.

Kierownikiem ze strony IPI PAN jest Stanisław Ambroszkiewicz

[1] The ebBP' (ebXML Business Process Specification Schema), opracowane przez The OASIS Business Process TC; http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=ebxml-bp
[2] Process Definition Interface - XML Process Definition Language, opracowane przez The Workflow Management Coalition; http://www.wfmc.org/

 

Created: Monday, 05 January 2009 06:53
Last Updated: Saturday, 27 September 2014 21:28